Skip to main content

Feminist Quotes


"Far away there in the sunshine are my highest aspirations. I may not reach them, but I can look up and see their beauty, believe in them, and try to follow where they lead."
—Louisa May Alcott
"Cautious, careful people always casting about to preserve their reputation or social standards never can bring about reform. Those who are really in earnest are willing to be anything or nothing in the world's estimation, and publicly and privately, in season and out, avow their sympathies with despised ideas and their advocates, and bear the consequences."
—Susan B. Anthony
"The day will come when men will recognize woman as his peer, not only at the fireside, but in councils of the nation. Then, and not until then, will there be the perfect comradeship, the ideal union between the sexes that shall result in the highest development of the race." 
—Susan B. Anthony
"We ask justice, we ask equality, we ask that all the civil and political rights that belong to citizens of the United States, be guaranteed to us and our daughters forever."
—Susan B. Anthony, Declaration of Rights for Women, July 1876
"There never will be complete equality until women themselves help to make laws and elect lawmakers."
—Susan B. Anthony
"In passing, also, I would like to say that the first time Adam had a chance he laid the blame on a woman." 
—Nancy Astor 

(British Politician)
"For what is done or learned by one class of women becomes, by virtue of their common womanhood, the property of all women." 
—Elizabeth Blackwell

(The first woman in the U.S. to become a physician)
"We stand now where two roads diverge. But unlike the roads in Robert Frost's familiar poem, they are not equally fair. The road we have long been traveling is deceptively easy, a smooth superhighway on which we progress with great speed, but at its end lies disaster. The other fork of the road—the one "less traveled by"—offers our last, our only chance to reach a destination that assures the preservation of the earth." 
— Rachel Carson
"The family unit plays a critical role in our society and in the training of the generation to come."
—Sandra Day O'Connor
"We've chosen the path to equality, don't let them turn us around."
—Geraldine Ferraro 
(The first woman to be nominated as Vice President of the United States)
"You can do one of two things; just shut up, which is something I don't find easy, or learn an awful lot very fast, which is what I tried to do."
—Jane Fonda
  "If you have knowledge, let others light their candles in it."
— Margaret Fuller
  "My address is like my shoes. It travels with me. I abide where there is a fight against wrong."
—Mother Jones
"Don't compromise yourself. You are all you've got."
—Janis Joplin
"Many persons have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose."
—Helen Keller
"If we are to achieve a richer culture, rich in contrasting values, we must recognize the whole gamut of human potentialities, and so weave a less arbitrary social fabric, one in which each diverse gift will find a fitting place."
—Margaret Mead
"Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has." —Margaret Mead
"I can honestly say that I was never affected by the question of the success of an undertaking. If I felt it was the right thing to do, I was for it regardless of the possible outcome."
—Golda Meir
"Something which we think is impossible now is not impossible in another decade."
— Constance Baker Motley
(First Black Woman in the U.S. to become a Federal Judge)
"I think the key is for women not to set any limits."
— Martina Navratilova
"People think at the end of the day that a man is the only answer [to fulfillment]. Actually a job is better for me."
—Princess Diana
"Remember no one can make you feel inferior without your consent."
—Eleanor Roosevelt
"I think it's very important for everyone in America to realize right now the state of our country, not just on this issue but on a lot of issues, that it is time to get active again. People have just sat back and just sort of said, oh, let somebody else do it for a long time, and we're seeing what's happening to the country, even freedom of speech. It's not going well. So I think this is a real opportunity for people to see, yes, if you do get out and you do get active, there are other people there. You just have to seek them out."
—Mary Steenburgen
"In my heart, I think a woman has two choices: either she's a feminist or a masochist."
—Gloria Steinem
"The first problem for all of us, men and women, is not to learn, but to unlearn."
—Gloria Steinem
"I am also very proud to be a liberal. Why is that so terrible these days? The liberals were liberators—they fought slavery, fought for women to have the right to vote, fought against Hitler, Stalin, fought to end segregation, fought to end apartheid. Liberals put an end to child labor and they gave us the five day work week! What's to be ashamed of?"
—Barbra Streisand
"We still live in a world in which a significant fraction of people, including women, believe that a woman belongs and wants to belong exclusively in the home."
—Rosalyn Sussman
(Nobel Prize-winning medical physicist)
"You can tell how high a society is by how much of its garbage is recycled."
—Dhyani Ywahoo 
(Native American)
"It's so clear that you have to cherish everyone. I think that's what I get from these older black women, that every soul is to be cherished, that every flower is to bloom."
—Alice Walker
"I've learned from experience that the greater part of our happiness or misery depends on our dispositions and not on our circumstances."
—Martha Washington
"As a woman I have no country. As a woman my country is the whole world."
—Virginia Woolf

Comments

Popular posts from this blog

Հայերեն քֆուրների վերլուծություն. Ինչպե՞ս են օգտագործվում կնատյացության կոնտեքստում

Մի քանի օրինակներ, որոնցով հասարակությունը ողջունում է կանանց նկատմամբ ատելությունը. Ինչպե՞ս պայքարել դրա դեմ Հասարակությունը կանանց չի սիրում և հետևաբար նաև նրանց հեշտոցները։ Շատ վաղ տարիքից մեզ սովորեցնում են, որ հեշտոցները կամ կանանց սեռական օրգանները չգիտես ինչու վատն են և կեղտոտ/խուժան են։ Ինչպես նաև բնականաբար տղամարդկանցը։ Այս գաղափարները սոցիալականացման համար գալիս են համընդհանուր օգտագործվող լեզվամտածողությունից , սեռական բնույթի կարծրատիպերից , սոցիալական նորմերից և օգտագործվող տերմիններից։ Սակայն փաստն այն է , որ հեշտոցները մշակութային ատելության թիրախն են և գլխավոր ատելության օբյեկտը համեմատած տղամարդկանց օրգանների և սեռի հետ, քանի որ տղամարդկանց սեռական օրգանը դիտվում է որպես հարձակվող ավելի շուտ, քան պասիվ և նվաստացուցիչ՝ ինչպես հեշտոցը։ Մենք կարող ենք սրա դեմն առնել լինելով ավելի կրթված և տեղեկացված։ Եթե ցանկանում են վիրավորել որևե մեկին ավելի ճիշտ կլինի արտահայտել կոնկրետ հատկանիշ և կոնկրետ մարդու անուն, քանի որ այլ բառեր ու ածանցներ օգտագործ

Ծլիկ․․․ի՞նչ նպատակ ունի այն

Լուսանկարը՝ med-practic.com Ծլիկն ունի մի շատ պարզ նպատակ: Նա մարմնի միակ օրգանն է, որը պարզապես ստեղծված է հաճույք ստանալու համար: Ծլիկն իրենից ներկայացնում է նյարդային հանգույց: Ավելի ճիշտ 8,000 նյարդային կծիկներ: Սա նշանակում է, որ ծլիկի նյարդային կծիկների կենտրոնացումն ավելի բարձր է տղամարդու կամ կնոջ մարմնում գտնվող մի ուրիշ օրգանի նյարդերի քանակից, ներառյալ մատների ծայրերը, շուրթերնը ու լեզուն: Ծլիկում գտնվող նյարդերի քանակը երկու անքամ գերազանցում է առնանդամինը: Սա մի դրական փաստ է հեշտոցի մասին, Նատալի Անժեյի `“Կին․ Մի ինտիմ Աշխարագրություն” գրքից:

Առաջին դաշտան. ի՞նչ է պետք իմանալ

Դաշտանը կնոջ սեռական ուղիներից արյունային արտադրությունն է, որը պարբերաբար ի հայտ է գալիս դաշանային ցիկլի վերջում արգանդի լորձաթաղանթի ֆունկցիոնալ շերտի շերտազատման արդյունքում։ Առաջին դաշտանը համընկնում է սեռական երկրորդային նշանների ի հայտ գալուն, որը վկայում է սեռական հասունացման սկսման մասին: Այդ ժամանակ աղջիկներից ու պատանիներից շատերի դեմքին առաջանում են պզուկներ, մաշկը և մազերը ճարպոտում են, ուժեղանում է քրտնարտադրությունը: Այդ երևույթները պայմանավորված են ներզատիչ գեղձերի գործունեությամբ և սեռական հորմոնների բուռն արտադրությամբ: Լինելով սովորական ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ` նրանք անցնում են առանց բուժման: Առաջին դաշտանը սովորաբար տեղի է ունենում 11-15 տարեկանում, սակայն երբեմն այն կարող է տեղի ունենալ 9-10, ինչպես նաև 16 տարեկան հասակում: Առաջին դաշտանից մի քանի ամիս առաջ հեշտոցից կարող է նկատվել անգույն կամ սպիտակավուն, հեղուկանման կամ մածուցիկ արտադրություն: Դա կոչվում է ֆիզիոլոգիական սպիտակահոսք և միանգամայն բնական երևույթ է: Առաջին դաշտանը սովորաբար շատ թեթև է լինում և